What is this stuffed cabbage from Poland called?


What is this stuffed cabbage from Poland called?
  • Golumpki
  • Pizza
  • Mozzarella
  • Shimla


ANSWER 
    (1)

  • Golumpki