Ansar Burney hails from which city?

Ansar Burney hails from which city?

Ansar Burney hails from which city?
  • Lahore
  • Karachi
  • Islamabad
  • Peshawar


ANSWER 
       (2)
  • Karachi