Nabi Kareem (SAW) ki sab se pehli banayi hui Masjid ka naam kia hai?

Nabi Kareem (SAW) ki sab se pehli banayi hui Masjid ka naam kia hai?

Nabi Kareem (SAW) ki sab se pehli banayi hui Masjid ka naam kia hai?
  • Masjid Quba
  • Masjid-e-Nabwi
  • Masjid Al Haram


ANSWER
    (1)
  • Masjid Quba