Featured Post

Nizam-e-shamsi ka sab se bara sayyara (planet) kaunsa hai?

Nizam-e-shamsi ka sab se bara sayyara (planet) kaunsa hai?

Nizam-e-shamsi ka sab se bara sayyara (planet) kaunsa hai?

  • Neptune
  • Jupiter
  • Mars
Nizam-e-shamsi ka sab se bara sayyara (planet) kaunsa hai?

ANSWER 
        (2)
  • Jupiter

Comments